Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
YANNY bags market
 
  
 I. ПРЕДМЕТ
Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между “ТИМОНА” ЕООД, ЕИК:203431381, наричано по-долу YANNY bags market, от една страна, и лицата, ползващи сайта и електронния магазин, находящи се на Интернет адрес https://yannybags.com, от друга страна.

Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват сайта и/или извършват регистрация на Интернет адрес https://yannybags.com При използване на сайта https://yannybags.com, лицата се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България и Европейския съюз. С натискането на всеки един линк или бутон, разположени на страниците на Интернет адрес https://yannybags.com, лицата,които ползват сайта се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

II. ДЕФИНИЦИИ
„Общи условия” – означава настоящите Общи условия.
 „Доставчик” – означава търговско дружество “ТИМОНА” ЕООД, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 203431381, със седалище и адрес на управление гр. София,ж.к. Младост 2, ул. Свети Киприян, бл.282, ДДС №BG203431381, телефон за контакти:0884874795, електронна поща: sales@yannybags.com,уебсайт: https://yannybags.com
„Сайт”–означава интернет адрес https://yannybags.com;
„Потребител”– означава всяко физическо, юридическо лице или правно образувание, посещаващо или ползващо по какъвто и  да е начин Сайта и Електронния магазин.
„Потребителски профил” – означава раздел от Сайта,формиран от имейл адрес/потребителско име и парола, който позволяват на Потребителя да изпрати Поръчката и които съдържат информация относно Потребителя и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.)
„Електронен магазин”– означава електронният магазин на Доставчика, който се намира на Сайта.
„Стока/и” –означава стоките предлагани от Доставчика чрез Електронния магазин.
„Поръчка”–означава електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Потребителя, чрез който Потребителят заявява на Доставчика,през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки от Сайта,заедно с избрания начин за заплащане и получаване на Стоките.
„Цена на Стоката” – означава цената за бройка или за определено количество стока, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
„Цена на Доставката” – означава разноските по транспорта и доставянето на Стоките до Потребителя, с включен данък върху добавената стойност.
„Цена на Поръчката” – означава общо Цената на Стоката и Цената на Доставката.
„Договор“ – представлява сключеният от разстояние договор между Доставчик и Потребител за покупко-продажба на стоки от сайт, неразделна част от които са настоящите Общи условия
 

III. ОНЛАЙН ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ
1.      Доставчикът предоставя възмездно Стоки от разстояние на Потребители чрез Сайта и Електронния магазин след изричното изявление от страна на Потребителя.
2.      Срещу предоставените от Доставчика Стоки, Потребителят заплаща Цената на Стоката/Поръчката съгласно условията и сроковете на Общите условия и всички евентуални изменения на последните, които са оповестени на Сайта. Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка Поръчка в Електронния магазин и Сайта есвързана със задължение за плащане от негова страна.
3.      Доставчикът запазва правото си на едностранна промяна в Стоките, техните параметри и характеристики, както и на едностранни промени в Общите условия, за което се задължава да информира Потребителите чрез публикуване на информация на Сайта.Доставчикът има право да променя едностранно всички условия за доставка на Стоките и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.
4.      Общитеусловия могат да бъдат актуализирани и променяни по всяко време, без да енеобходимо специално уведомяване на Потребителите. В този смисъл Потребителятима задължение да прави справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
 Доставчикътне носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.           
 
IV. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ
1.     Сайтъти Електронният магазин могат да се разглеждат от посетители свободно, без регистрация. 
2.     Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време отПотребителя. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна,точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма. При регистрацията Потребителят  се съгласява да предоставя доброволно личнитеданни, изисквани от формата за регистрация. YANNY bags market  може по всяко време дапроменя обема на изискваните лични данни за регистрация на Сайта. В случай напромяна в някои от данните по регистрационната форма, Потребителят е необходимо своевременно да актуализира съответните данни в Потребителския профил.
3.     В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълнаинформация, Доставчикът има право да закрие и/или изтрие съответната информацияи да му откаже по-нататъчен достъп до част или до всички свои услуги, или дазаличи изцяло регистрацията и прекрати настоящия договор без предварителноуведомление. Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълненаПоръчка, извършена във връзка с получената от Потребителя информация.Доставчикът не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения,поради неактуални данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Потребителя.
4.     При регистрацията си в Сайта Потребителят посочва е-mail и парола за достъп доПотребителския профил. Потребителят носи пълна отговорност, относно опазванетона своя e-mail и парола, както и за действия на трети лица със същите.Потребителят следва да приключва всяка сесия в Потребителския профил с изход отнего, с оглед сигурност и опазване на данните. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени e-mail и/или парола, Потребителят следва да уведоми Доставчика незабавно, с цел преустановяване достъпа до личнаи нформация на Потребителя и избягване на неоторизирани действия с Потребителския профил.
5.     С извършване на регистрацията и създаването на Потребителски профил, Потребителятдава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел при регистрацията и съответно променил/допълнил впоследствие, да бъдат използвани и съхранявани отДоставчика за целите, посочени в Общите условия.
6.     След успешна регистрация Потребителят получава e-mail от Доставчика с потвърждениеза извършената регистрация на Сайта.
7.     Потребителският профил осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда иредактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъпдо всички негови Поръчки, възможност за отказ от информационни съобщения,брошури, бюлетин и др. подобни.
8.     Потребителятотново изразява волята си за съгласие с Общите условия чрез отбелязване вполето „Приемам Общите условия” и последващо натискане на бутона запотвърждаване на регистрацията. С отбелязване с отметка в полето "ПриемамОбщите условия" Потребителят извършва електронно изявление по смисъла наЗакона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП, Чл.2), с което декларира, че е запознат с Общите условия иги приема изцяло.
9.     Съсзаписването на изявлението по предходния член от Доставчика, електроннотоизявление придобива и качеството на електронен документ по смисъла на Закона заелектронния документ и електронния подпис(ЗЕДЕП, Чл.3).
10.   Потребителскипрофил може да бъде закрит по всяко едно време по желание на Потребителя.
 
V. СТОКИ И ПОРЪЧКИ
1.     Извършванетона Поръчки и сключването на Договор/и за покупко-продажба с Доставчика може дасе извършва и без регистрация на Потребителски профил. С извършване на поръчкабез регистрация, Потребителят дава своето изрично съгласие личните данни, коитое въвел при Поръчката да бъдат използвани и съхранявани от Доставчика зацелите, посочени в Общите условия. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна,актуална и пълна информация при попълване на данните за извършване на Поръчкабез регистрация. Потребителят  се съгласява да предоставя доброволноличните данни, изисквани от формата за извършване на Поръчка без регистрация. YANNY bags market  може по всяко време дапроменя обема на изискваните лични данни за извършване на Поръчка безрегистрация. В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуалнаили непълна информация при извършване на Поръчка без регистрация, Доставчикътима право да му откаже по-нататъчен достъп до част или до всички свои услуги.Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка,извършена във връзка с получената от Потребителя информация при извършване наПоръчка без регистрация. Доставчикът не носи отговорност за недоставени поръчкиили други неизпълнения, поради неактуални данни и повторно изпращане на Стокисе поема от Потребителя.
2.    Електронният магазин YANNY bags market  приема Поръчки 24 часа вденонощието, всеки ден. Потребителят има право да поръчва всички Стоки,посочени в Сайта. При извършване на Поръчка Потребителят има право да изберевида на Стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, споредпредложените на Сайта възможности.
3.    Към всяка Стока от Сайта е предоставена информацияотносно Цената на Стоката, основните характеристики на Стоката и допълнителнаинформация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор отПотребителите при покупката. Доставчикът не носи отговорност за неточности вописанието на Стоката, които не се отнасят към основните характеристики наСтоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Изображенията напродуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставенитепродукти могат да се различават от изображенията, поради промяна нахарактеристиките или дизайна им.
4.    Всички Стоки се продават и доставят до изчерпване на количествата дори товада не е изрично отбелязано в Сайта.
5.    Всички посочени на Сайта цени са в български лева и свключен данък добавена стойност. В случай, че Стока има няколко модификации, сапосочени цените за всяка от модификациите. Доставчикът има право да променяцените, посочени в Сайта, по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъженда уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплатицената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на Поръчката,независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.
6.    Доставчикът има право по всяко време и безпредупреждение да прави промени в публикуваните стоки, цени и другихарактеристики на Стоките и Потребителите се считат информирани за посоченитепромени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуванитеСтоки е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите щебъдат уведомени, в случай на извършена Поръчка, преди доставката им, занеактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните Стоки. Част отинформацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до стоки, които не сепредлагат и не са достъпни в момента.
7.    Всяка избрана Стока се слага във виртуална кошница наПотребителя. До потвърждаване на Поръчката Потребителят може да преглежда ипроменя поръчваните Стоки, количества, начин на плащане и другите данни,свързани с конкретната поръчка.
8.    Поръчката се извършва, чрез спазване на основнитехнически стъпки:
Ø  -Преглед на предлаганите Стоки;
Ø  -Добавянена Стока/и във виртуална кошница на Потребителя;
Ø  -Вход/Регистрация на нов потребител или избор напазаруване без регистрация;
Ø  -Въвеждане на адреса за доставка;
Ø  -Потвърждение на начина на плащане;
Ø  -Финализиране на Поръчката;
9.     При финализиранена Поръчката и потвърждаването й от Потребителя последният се задължава дазаплати Цената на Поръчката и отново декларира, че е запознат собстоятелството, че Поръчката е свързана със задължение за плащане от неговастрана. След финализиране и потвърждаване на Поръчката от Потребителя систематана Електронния магазин изпраща автоматично информационен e-mail, койтопотвърждава получаването на Поръчката в системата на Доставчика.
10.   До 11часа на първия работен ден, последващ деня на Поръчката, Потребителят има правода я откаже като уведоми Доставчика за това на e-mail sales@yannybags.com.Потребителят следва задължително да посочи номера наПоръчката, която отказва.
11.    Потребителите разбират и се съгласяват, че евъзможно дадени Стоки да не са налични в момента на извършване на Поръчката. Вслучай че Доставчикът няма възможност за изпълнение на Поръчката поради това, че не разполага налична Стока,Доставчикът уведомява Потребителя за изчерпването й на посочения от Потребителятелефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителяадрес на електронна поща. Уведомяването се извършва в срок до 48 часа отполучаване на Поръчката. Когато Поръчката е получена в неработен ден илипосочените 48 часа изтичат в неработен ден -  уведомяването се извършва до края на първияработен ден. В тези случаи Доставчикът възстановява на Клиента в пълен размерзаплатените от него суми за закупуване Стоките, ако същите са билипредплатени. 
12.   Ако всрок до 2 /два/ дни от получаване на Поръчка, Цената на Поръчката не е полученапо банковата сметка на Доставчика (когато е избрано плащане с дебитна/кредитнакарта или по банков път), Поръчката се счита за автоматично отменена иДоставчикът не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това.
13.   Доставчикътможе да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електроннапоща на извършената Поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предоставиизискваната от Доставчика информация/потвърждение, Доставчикът може да отмени Поръчкатас или без допълнително уведомление на Потребителя.
 
VI.ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ
1.      Стоките се доставят до посочен от Потребителя адрес на територията на Република България. Стоките се доставят на Потребителите на ръка срещу подпис или чрез куриер.
2.    При невъзможност за доставка припърво посещение на посочения от Потребителя адрес, не по вина на Доставчикаи/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др. подобни), лицетоизвършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, накойто Потребителят следва да се обади в срок до 2 /два/ работни дни, за да бъдеуточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за доставка ипри второ посещение не по вина на Доставчика и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и Доставчикът се освобождаваот задължението си да достави поръчаните Стоки, като в този случай  Доставчикът задържа всички заплатени отПотребителя суми.
3.     Сроковетеза доставка на Стоките са, както следва:
-       Задоставка до адрес в рамките на гр. София – от 2 (два) до 15 (петнадесет)работни дни;
-       Задоставка до други населени места натериторията на Република България – от 2 (два) до 15 (петнадесет)работни дни
Приизбран наложен платеж като начин за плащане, сроковете за доставка започват датекат от датата на получаване на e-mail-а по раздел V, т. 8 от Общите условия. При избрано плащане побанков път или с дебитна/кредитна карта, сроковете за доставка започват датекат от датата на получаване на Цената на Поръчката по банковата сметка наДоставчика. Сроковете за доставка могат да бъдат удължавани при официалнитепразници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаиДоставчикът има право да удължава посочените срокове за доставка с до 7 /седем/дни, за което Потребителят дава съгласието си.
4.     Ценатана Доставката се определя в зависимост мястото на доставка. Цената наДоставката за всички Стоки от Сайта се заплаща от Доставчика.
5.     Доставчикътне носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина накуриера/превозвача, извършващ доставката и/или поради независещи от Доставчикаобстоятелства.
6.     Приизвършване на доставката Стоките следва да бъдат прегледани внимателно отПотребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа наявни недостатъци, липсата на някой от придружаващи Стоката аксесоари и/или накойто и да е от изискваните от българското законодателство документи,Потребителят незабавно информира лицето извършващо доставката, както и Доставчикана e-mail: sales@yannybags.com. АкоПотребителят не направи това, Стоката се смята за одобрена и той губи правотопо-късно да претендира, че Стоката му е доставена с явни недостатъци, липсатана някой от придружаващите Стоката аксесоари и/или на който и да е отизискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупеничрез Електронния магазин стоки се извършват по правилата на Закон за защита напотребителите, като в допълнение Потребителят следва да уведоми Доставчика наe-mail sales@yannybags.com завсяка рекламация, прилагайки съответната фактура/касова бележка за закупенитеСтоки или посочвайки нейният номер и дата. 
7.     Припредаване на доставената Стока Потребителят или трето лице, посочено от него,са длъжни да подпишат придружаващите Стоката документи. За трето лице се считавсяко лице, което не е титуляр на Поръчката, но приема Стоката при доставка напосочения от Потребителя адрес за доставка.
8.     Куриерите/превозвачите,който извършват доставките на Стоки се избират по усмотрение на Доставчика итой по всяко време може да ги променя, без да е длъжен да информирапредварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока надоставка.
 

VII. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ОТРАЗСТОЯНИЕ И ЗАКУПЕНА СТОКА
1.     На основаниечл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП),Потребител който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да сеоткаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчанитеи закупени от него Стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата наполучаване на Стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвачаи посочено от Потребителя, или когато Потребителят е поръчал много стоки с еднапоръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителятили трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, получипоследната стока. Условията, при които връщането се извършва са:
·         Потребителят предварително да уведоми Доставчика наe-mail: sales@yannybags.com, че наоснование чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора за продажба от разстояние,където посочва и банкова сметка за връщане на заплатената сума;
·         Целостта на поставената от производителяоригинална опаковка на Стоката да не е нарушена, както и да не е нарушенацелостта на поставените от Доставчика защитни стикери и други означения;
При неизпълнение на посочените условия Доставчикът запазва правото си да откаже даприеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер назаплатените от Потребителя суми. Потребителят няма право на отказ по отношениена стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП. 
2.     Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на Стоката са изцяло засметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на Стоката от странана Потребителя на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.
3.     Вслучай че Потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение,че е изпълнил посочените по–горе условия, Доставчикът се задължава да му възстанови Цената на Доставката (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин надоставка, предлаган от Доставчика) по банков път (по посочената по реда даден по–горе банкова сметка) в законоустановения 14-дневен срок. Потребителят изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от Доставчика да се извършва по банков път, независимо от използваното от Потребителя платежно средство за заплащане на извършени Поръчки. Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато небъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно, в зависимостот това, кое от двете събития е настъпило по-рано. 
4.     Потребителят следва да изпрати на Доставчика или да върне обратно Стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил Доставчика за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде обратно Стоките на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.
5.     Доставчикът предоставя допълнителен 10-дневен срок, над законовия 14-дневен, през който Потребителят има право да върне или замени закупени и неизползвани Стоки от Електронния магазин, при условията на настоящата точка. Разпоредбите на ЗЗП относно отказ от договор от разстояние (чл. 50 и следващите от ЗЗП) не се прилагат за връщането на Стоки в допълнително предоставения от Доставчика срок. В случай, че върнатите Стоки са в оригинални запазени опаковки, Доставчикът възстановява на Потребителя Цената на Стоките (с изключение на заплатени суми за връщане и доставка) по банков път, по посочена от Потребителя банкова сметка. Доставчикът си запазва правото да откаже връщане или замяна на Стоки, по свое усмотрение във всеки конкретен случай. В случай, че Потребител желае да се възползва от правото да върне или замени Стоки в допълнителния 10-дневенсрок, той следва да уведоми предварително Доставчика на e-mail: sales@yannybags.com, където посочва ибанкова сметка за евентуално връщане на Цената на Стоките. 
 
VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
1.     Цената на Стоката/Поръчката може да бъде заплатена по един от следните начини:
-      С наложен платеж – заплащането се осъществява в момента на доставката на Стоката, когато куриер/превозвач посети посочения от Потребителя адрес за доставка и предаде Стоката на Потребителя. Цената на Стоката/Поръчката се заплащана куриера/превозвача.
-      По банков път на посочена от Доставчика банкова сметка, преди получаване напоръчаната Стока
-      Чрез системата PayPal.
 
2.    В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка стакси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя поповод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани отбанката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна отBGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка наПотребителя.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ
1.     С приемането на Общите условия Потребителите се съгласяват, че Доставчикът и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до частили цялата информация попълнена/подадена при регистрацията на Потребителския профил и/или поръчването на Стоки.
2.      Доставчикът е регистриран администратор на лични данни съгласно българското законодателство и осигурявазащитата им съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия Потребителите сесъгласяват, че Доставчикът може да обработва предоставените лични данни, за следните цели: техническо управление на Сайта и Електронния магазин и техните бази данни; установяване на контакт с Потребителите; управление на Поръчките,доставяне на Стоки и всякакви други дейности, свързани с изпълнението на задълженията на Доставчика и Потребителите; измерване на ефективността науслугите на Доставчика; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания,ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация запродукти на Доставчика и друга подобна информация по поща, телефон и/илиe-mail; директен маркетинг; всякакви други търговски съобщения. С приемането наОбщите условия Потребителите се съгласяват, че във връзка с обработването наличните им данни за посочените цели, Доставчикът може да предоставя тези даннии на трети лица, с които YANNY bags market  си сътрудничи, работиили има други отношения във връзка с дейността си (в т.ч. куриерски, превозни испедиторски компании във връзка с доставянето на Стоките).
3.     На основание чл. 34а от Закона за защита на личните данни Потребителитемогат да възразят срещу използването на личните данни, разкриването им на третилица и използването им от тяхно име за посочените цели. Същите имат право давъзразят срещу обработването на личните им данни за целите на директниямаркетинг, като изпратят писмено съобщение до Доставчика на e-mail: sales@yannybags.comили като използват формата за контакти на Сайта.
4.      По всяко време Потребителите могатда се откажат от получаване на информация за продукти, кампании, промоции другина Доставчика, както и от получаване на рекламни и информационни материали иоферти като изпратят съобщение за това на e-mail: sales@yannybags.com
5.     С приемането на Общите условия Потребителите изрично дават съгласието си Доставчикът да им изпраща на предоставените адрес, e-mail и телефон за контакт,посочените в т. 2 от настоящия Раздел IX търговски съобщения,информация, материали и т.н. Настоящото се счита и за дадено предварителносъгласие по смисъла на чл. 6, ал. 4 от Закона за електронната търговия и чл. 49от Закона за защита на потребителите.
 
 
X. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
1.    В случай на възникнали спорове от или във връзка с Общи условия страните се задължават да положат усилия заразрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че страните не успеят да се постигнат споразумение, спорът между тях се решава окончателно от компетентния български съд. 
2.     Завсички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите набългарското материално право.
3.     Доставчикътполага максимални усилия да поддържа информацията в Сайта и Електронния магазинвинаги вярна и актуална, но не претендира за нейната изчерпателност идостоверност.
4.     Доставчикътне поема отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор принастъпване на обстоятелства, които Доставчикът не е предвидил и не е бил длъженда предвиди, включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика. Доставчикът негарантира непрекъсваемия, навременния, сигурния и свободния от грешки достъп до Сайта и Електронния магазин,  доколкото това е извън контрола ивъзможностите на Доставчика.
5.     Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационните съоръжения, софтуера и хардуера, или за загуба на данни, произтекли от материали илиресурси, използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта. 
6.     Забранено е материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани на Сайта да бъдат копирани, публично разпространявани, показвани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните муправа и Закона за марките и географските означения. Предоставените препратки на Сайта към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на Потребителите. При употреба на такава препратка Потребителите неизползват услуга, предоставена от Доставчика и по отношение на използването напрепратката извън Сайта, Общи условия не се прилагат. Доставчикът не упражняваконтрол върху горепосочените сайтове, които не са негова собственост и не поеманикаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържание им. Доставчикът уведомява Потребителите, че по никакъв начин не налага и непрепоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и Доставчикът не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.
7.     Съгласно чл. 105 и следващите от ЗЗП Стоките имат законова гаранция за съответствието им с договора за продажба, която се изразява в обстоятелството, че Доставчикът (при останалите условия и срокове на ЗЗП) отговаря за всяка липса насъответствие на Стоките с договора за продажба, която съществува придоставянето на Стоките.
8.      Доставчикът има право по всяко време да променя условията по търговските гаранции, Стоките, за които се предоставят, както и да преустанови предоставянето на търговски гаранции.
9.    Доставчикът спазва строга политика за защита на самоличността на посетителите на Сайта. В настоящата точка Доставчикът предоставя повече информация за това какво са cookies (бисквитки)
 
Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани онлайн чрез e-mail, чрез формата за контакт на Сайта или по телефона в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа в дните от понеделник до петък.

Посоченият адрес на Доставчика се счита и за адрес, на който Потребителят може да изпраща евентуални жалби по смисъла на чл.47, т. 4 от Закона за защита на потребителите

Общите условия са валидни от 1.05.2016 г.